obnova námestia partizanske _ atelier duma

Obnova Námestia SNP a parku J. A. Baťu Partizánske

Mesto Partizánske, pôvodne Baťovany, postavené v 30. rokoch 20. storočia firmou Baťa na princípoch ideálneho priemyselného mesta. Pôvodný architentonicko-urbanistický koncept je v meste stále zachovaný a na podmienky Slovenska je výnimočný a nadčasový. Projekt rieši rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny – Obnova Námestia SNP a parku J.A.Baťu.

Základná myšlienka je očistenie pôvodného funkcionalistického konceptu, rešpektovanie urbanistického členenia a funkčného využitia. Súčasne sa priestor adaptuje na dnešný životný štýl. Priestor tvoria štyri rôzne kompozičné celky (hlavné námestie – formálna záhrada – park a predpriestor kostola ) usporiadané do jedného lineárneho celku s výraznou urbanisticko – kompozičnou osou medzi kultúrnym domom a kostolom.

Lokalita: Partizánske – Baťovany

Dátum: 2021

Typ: architektonická sútaž, 2. miesto

Klient: Mesto Partizánske

Spolupráca: www.stoaarchitekti.sk

Tu si môžete pozrieť náš ďalší projekt sadových úprav námestia od nás: https://atelierduma.sk/projekty/obnova-namestia-sv-michala-v-hlohovci/