Obnova Mestského parku Senica

Koncept obnovy mestského parku v Senici vychádza z existujúceho stavu a požiadaviek mesta. Nové funkčno-prevádzkové riešenie zohľadňuje širšie väzby parku, prepojenie na amfiteáter, letné kúpalisko, štadión a funkčné využitie okolitých objektov. Doplňujú sa nové funkcie pre všetky vekové kategórie tak, aby sa podporil celodenný a celoročný život v parku. Spoločensko – kultúrny a pobytový priestor v predpolí pavilónu DAV tvorí spoločenské jadro parku. Zachováva tvarové riešenie a použitie lemujúcich zvýšených betónových múrikov na sedenie s terénnou modeláciou, pôsobiace pri pohľade z centrálnej osi. Veľkostne sa predpolie zväčšuje v ose pavilónu DAV, šírka si zachováva pôvodnú proporciu vo vzťahu k pavilónu.

Pred vstupom do pavilónu navrhujeme zvýšené plató, prístupné po stranách bezbariérovo pomocou rampy. Slúži pre terasu kaviarne alebo počas podujatí na umiestnení pódia. V hlavnej ploche predpolia navrhujeme betónovú plocha _tanečný parket. Zvýšené múriky sa po stranách rytmicky – asymetricky doplnenia sedacími drevenými platami. Z predpolia pavilónu sa premiesťujú rušivé aktivity – detské ihrisko a fitnes prvky. Pôvodná záhrada vily Kuffnerovcov na ľavom brehu Teplice riešená ako „mestská záhrada“ – spoločenstvo pobytový priestor. Pobytovo – relaxačný kľudový priestor vzniká na pravom brehu rieky Teplice – existujúci porast stromov dopĺňame „lesnou čistinou“ – plochou vymedzenou sedacími múrikmi, v nadväznosti na rieku. Západná časť parku tvoria aktivity zóny parku , v ploche navrhujeme voľne umiestnené stanoviská na golfdisk a na chodníkoch vyznačené bežecké trasy.

Lesná čistina a terénna modelácia v mieste pôvodnej grotty v záhrade Vagyovcov – využitá na vytvorenie Flowparku, kombinácie skateparku, prvkov pre parkour, workout a boulderingové lezenie. V parku navrhujeme aj fitness, workout zóna, detské ihrisko. Vodný tok Teplica je zapojený do priestoru a života v parku pomocou niekoľkých odpočívadiel pri vode. Vegetačné prvky – najmä stromová etáž je kvalitná a dobre zachovaná. Vzhľadom na vek a pestovateľský stav sa zrealizujú nevyhnutné zdravotné ako aj pestovateľské prebierky. Brehové porasty doplnia v okolí odpočívadiel dosadbou trvaliek, tráv. Od Sadovej ulice bude doplnený živý plot, ktorý čiastočne odizoluje park od ulice. Bodovo sa doplnenia v podraste aj solitérne kry.

Lokalita: Senica

Dátum: 2020

Typ: architektonická sútaž, 2. miesto

Klient: Mesto Senica

Viac info o krajinársko-architektonickej súťaži nájdete na webe: https://www.archinfo.sk/sutaze/vyhodnotene-archiv/obnova-mestskeho-parku-v-senici-vysledky-sutaze.html