vizualizacia rekonstrukcia cintorinu v Modre

Projekt rekonštrukcie cintorínu Modra

Projekt rieši dobudovanie existujúceho cintorína – sektora F. Plošné vymedzenie cintorína zostáva nezmenené v súčastnom rozsahu. Sektor F nie je v súčasnosti využívaný k pochovávaniu, v ploche sa nachádza niekoľko starých hrobov a náhrobných kameňov ako aj nevyužívaný objekt u vstupnej brány.  V rámci navrhovaných úprav bude vytvorené miesto pre pochovávanie – kolumbárium, urnový háj a vsypová lúčka – nakoľko jestvujúci plocha urnového hája na cintoríne nieje dostatočná. V rámci úprav sa doplňujú chodníky pre peších, mobiliár – pietny prvok, lavičky smetné koše, upravuje sa stojisko pre kontajnery, točka na vodu a vegetačné prvky.

Obnova vegetačných prvkov je zameraná na celkovú obnovu zelene – ucelenie jej výrazu v obraze cintorína, zjednotenie druhovej skladby v rámci riešeného územia a zvýraznenie pietných priestorov. Úpravy zachovávajú a vhodným sortimentom dopĺňajú  jestvujúce hodnotné vegetačné prvky, zohľadňujú celkový charakter cintorína, riešenie zohľadňuje primeranú náročnosť na údržbu.