Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana Trnava

Koncept vychádza zo zachovalej funkcionalisticko urbanistickej štruktúry verejných priestranstiev sídliska. Je adaptovaný na klimatické zmeny a súčasné podmienky vo vzťahu k užívaniu územia. Vzhľadom na fakt, že v mestskej časti Trnava-Juh absentujú parky a mestské športové areály, návrh verejných priestorov posilňuje oddychovo pobytové a športové aktivity. Verejné priestranstvá tak poskytnú zázemie pre oddych a rekreáciu svojich obyvateľov.

Existujúca dopravná sieť a obslužnosť zostáva zachovaná. Zastávky MHD sú doplnené prístreškami s vegetačnou strechou. Automobilová doprava je odčlenená od peších trás a cyklochodníkov. Na väčšine územia sú zrušené existujúce zjazdné chodníky. Vjazd mimo komunikáciu a parkoviska je obmedzený. Na vnútorných uliciach je upravený uličný profil, aby bolo možné pozdĺž parkoviska realizovať výsadbu uličných stromoradí – zlepšenie mikroklímy. Usporiadaním uličných profilov, vzhľadom na vyústenie chodníkov, stojiska kontajnerov a parkoviska, bolo vytvorených cca 215 nových parkovacích miest. Mestom navrhované parkovisko na ul. G.Goliana 12, bolo zmenené.

Pôvodný návrh vytváral na ulici metúce súbežné komunikácie a kolízie s pohybom chodcov a umiestnením kontajneroviska. Trasa cyklochodníka je prispôsobená riešeniu a prevádzke obytného súboru. Oproti existujúcemu stavu, ako aj projektovému zámeru mesta, je trasa zjednodušená – viac priama. Územie je doplnené yklostojanmi – v centrálnej časti, vo vnútroblokoch pri ihriskách a vstupoch do byt. domov. Prevažne ortogonálna funkčná sieť hlavných chodníkov vychádza z pôvodnej urbanistickej štruktúry.

Návrh bol spracovaný v rámci krajinársko-architektonickej súťaže vyhlásenej mestom Trnava.

Viac info o súťaži najdete na webe: https://www.archinfo.sk/sutaze/vyhodnotene-archiv/revitalizacia-verejnych-priestranstiev-v-ramci-obytneho-suboru-generala-goliana-trnava-vysledky-sutaze.html

Lokalita: Trnava

Dátum: 2020

Typ: architektonická sútaž, 3. miesto

Klient: Mesto Trnava