Koncepčné materiály a Odborné posudky

 

Vybrané projekty :

 

Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova, Bratislava (dendrologický posudok 2010)

Laboratóriá UACH SAV, Bratislava, Dendrologický posudok (2011)

Koncepcia obnovy školských areálov , Trnava (2008)

CEPIT –vedecko-technologický park , Bratislava ( dendrologický prieskum 2008)

Územný plán CMZ Želiezovce (UPD 2008)

Rekonštrukcia zelene areálov BVS a.s. – štandarty realizačných projektov a projektov údržby, riešenie piatich vzorových areálov ( RP, PU, 2007)

Overovacia štúdia rekreačného potenciálu areálu Kamenný mlyn , Trnava, ( AŠ, 2006)

Inventarizácia zelene – Bratislavské podhradie, Nábrežie arm. Gen.L.Svobodu –Žižkova ul., Bratislava (2005)

Inventarizácia zelene - Biokoridor Torysa – Sídlisko III., Prešov (2004)

 

 

Názov (stupeň: - AŠ – architektonická študia, PU – projekt údržby, RP – realizačná projektová dokumentácia, UPD – územne –plánovacia dokumentácia, rok)