vizualizacia cintorinu v modre kralova duma

Rekonštrukcia cintorínu Modra - Kráľová

Úprava cintorínu Modra, miestna časť Kráľová rieši rekonštrukciu plochy cintorínu. V súčasnosti táto plocha neplní svoju funkciu, pre nedostatočné využitie plôch na pochovávanie, nevyhovujúce komunikácie, deficit parkovacích plôch a nevhodné vegetačné prvky.

Skvalitnenie pietného charakteru plochy cintorína pre užívateľov je zamerané na vytvorenie komunikácií pre obsluhu a peší pohyb, parkovacích miest, rozšírenie plôch pre pochovávanie a vytvorením  dostatočného množstva vegetačných prvkov.

Ku skvalitneniu prostredia cintorína výrazne prispieva kvalita a spôsob umiestnenia mobiláru – lavičiek, smetných košov, stojanov na bicykle a výtvarných (pietných) prvkov.